ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร ผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 52

ประจำปีการศึกษา 2563


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัครนับว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแรกในประเทศ ไทยที่มีการเรียนแบบบริการสังคม (Service Learning)  

นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรม เนียมการศึกษา โดยผ่านอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่นักเรียนสนใจศึกษา 

นักศึกษาจะใช้เวลาเรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน อีก 7 เดือนเป็นการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน และเขียนงานวิจัยเฉพาะเรื่องที่จากพื้นที่่ใน 2 เดือน สุดท้าย  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1 ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2 ผู้เข้าศึกษามีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคม มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนา และเคยทำงานร่วมกับชุมชน

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.psds.tu.ac.th รับสมัครบัดนี้ - 13 มีนาคม 2563