ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม

ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม
จากครั้งที่ 2 “ร่วมสร้าง... สังคมน่าอยู่” เพื่อก้าวสู่ ครั้งที่ 7 “โอกาสใหม่... สังคมไทย”

ความเป็นมา สืบเนื่องจากงาน “สืบสานเจตนารมณ์อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส กรุงเทพฯ มูลนิธิหัวใจอาสา และองค์กรภาคีต่างๆ ที่ทำงานใกล้ชิดกับท่านอาจารย์ไพบูลย์ฯ ได้ ได้ปรึกษาหารือและมีความเห็นร่วมกันในการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงงานพัฒนาประเทศในแง่มุมต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง ให้เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสืบสานเจตนารมณ์ของอาจารย์ไพบูลย์ เป็นการเชื่อมโยงงานพัฒนาของทุกเครือข่ายทุกภาคส่วนที่กว้างขวาง ซึ่งองค์กรภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันจัดเวที “ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม” อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี

ในระยะที่ผ่านมา ทางองค์กรภาคี ได้ร่วมกันจัด “ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม” มาแล้ว 6 ครั้ง และกำลังเตรียมการจัด ครั้งที่ 7 ทางมูลนิธิหัวใจอาสา จึงขอนำรายละเอียด รูปแบบและเนื้อหาของการจัดงานแต่ละครั้งมาให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นการทบทวนและร้อยเรียงเห็นการเชื่อมโยงของประเด็นสำคัญจากการพูดคุยในแต่ละครั้ง ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นรายละเอียด รูปแบบและเนื้อหาของการจัดงานครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ร่วมสร้าง... สังคมน่าอยู่” โดยมีองค์ปาฐกจาก 6 ภาคส่วน จำนวน 6 ท่าน มาร่วมกล่าวปาฐกถา ได้แก่ คุณไมตรี กงไกรจักร (ภาคประชาชน) ดร.ประภาภัทร นิยม (ภาคการศึกษา) คุณวิชัย อัศรัสการ (ภาคธุรกิจ) คุณดวงกมล โชตะนา (ภาคสื่อสารมวลชน) ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ (ภาคองค์การมหาชน) และ ดร.กิตติพงศ์ กิตติยารักษ์ (ภาคราชการ) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา ได้กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของงานเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของคุณไพบูลย์ ในการสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ และร่มเย็นเป็นสุข

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานของ อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ได้ยึดหลักการลักษณะเดียวกับ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บนพื้นฐานของสันติประชาธรรม

ทั้งนี้ ผู้ปาฐกถา ๖ ท่านในงานนี้ ได้ร่วมกันให้ความเห็นถึงแนวทางการสร้างสังคมน่าอยู่ ด้วยกลไกของทุกภาคส่วน สรุปได้ว่า

1. คุณไมตรี กงไกรจักร์ ผู้มีประสบกาณ์ในการสร้างความสุขจากการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของภัยพิบัติสึนามิ

2. รศ.ดร.ประภาภัทร นิยม ได้กล่าวถึงหัวเลี้ยวหัวต่อของการศึกษาไทย ที่กำลังมาถึงทางโค้งของการเปลี่ยนแปลง จากระบบการศึกษาเทียม มาเป็นระบบการศึกษาแท้

3. คุณวิชัย อัศรัสการ ได้กล่าวถึงงานหลักของภาคเอกชนที่ต้องการผลักดันในสองประเด็นใหญ่ๆ คือ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการป้องกันปัญหาทุจริคอรัปชั่น

4. คุณดวงกมล โชตะนา ให้ความเห็นว่า สื่อมวลชนสามารถเข้าไปมีบทบาทในการถักทอพลเมืองดีในสังคม ทั้งฐานะผู้ผลิต และผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน

5. ทพ.กฤษฎา เรืองอารีย์รัชต์ กล่าวถึงการทำงานในภาคองค์การมหาชน ได้มุ่งเน้นความร่วมมือกับไตรภาคีในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

6. ดร.กิติพงศ์ กิตติยารักษ์ นำเสนอแนวทางการสร้างความยุติธรรมในชุมชนที่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความขัดแย้งในระดับพื้นฐาน ก่อนจะเกิดปัญหารุนแรงลุกลามขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรม

สำหรับปี 2563 นี้ องค์กรภาคีต่างๆ ก็ได้ร่วมกันประชุมหารือเตรียมการจัด “ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 7” ต่อเนื่อง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดหัวข้อปาฐกถาและองค์ปาฐก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย กับหัวข้อ : “โอกาสใหม่...สังคมไทย”

โดยมีองค์ปาฐกที่มีแนวความคิดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่น หลายภาคส่วนในสังคม มาร่วมกล่าวปาฐกถา ซึ่งการจัดงานปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ในปีนี้ กำหนดการจัดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ท่านที่สนใจและต้องการเข้าร่วมสามารถติดตามความคืบหน้าการจัดงานได้ทาง https://www.facebook.com/HappyPaiboon/ (FB : สุขอย่างไพบูลย์)https://www.facebook.com/VolunteerHeart/ (FB : มูลนิธิหัวใจอาสา)https://www.facebook.com/CHI.Paiboon/ (FB : เครือข่ายความสุขชุมชน)