ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

งานเปิดตัวรายงานวิจัย “แรงงานข้ามชาติภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย”

งานเปิดตัวรายงานวิจัย แรงงานข้ามชาติภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย

ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยพึ่งพาผู้ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในรูปแบบของแรงงานข้ามชาติเป็นระยะเวลายาวนาน การเข้ามาของแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็สอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลงในชนบทไทยที่ประชากรย้ายไปทำงานในเขตเมือง แม้จะมีจำนวนแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในภาคเกษตรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นแต่งานวิจัยที่ศึกษาประเด็นต่างๆในกลุ่มแรงงานข้ามชาติยังคงมีอยู่อย่างจำกัด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความยากลำบากที่จะเข้าถึงแรงงานเกษตรข้ามชาติที่ส่วนมากจะทำงานและอยู่อาศัยในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกล รวมทั้งการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะในประเด็นแรงงานข้ามชาติภาคเกษตรกรรมที่ยังมีไม่มากพอเป็นผลให้ยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอในหลายๆประเด็นและมีการละเมิดสิทธิแรงงาน

ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Mekong Migration Network - MMN) จะเปิดตัวรายงานวิจัย เรื่อง  แรงงานข้ามชาติภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย ณ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย (The Foreign Correspondents' Club of Thailand - FCCT) รายงานชิ้นนี้เสนอผลการวิจัยของโครงการวิจัยสามปีที่ดำเนินการโดยเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Solidar Suisse โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาประเด็นผู้ใช้แรงงานข้ามชาติและการย้ายถิ่นเพื่อการทำงานภาคเกษตรของประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆ ที่ทำการผลิตพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพดและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา นอกจากนี้ รายงานวิจัยชิ้นนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาประสบการณ์การทำงานที่แรงงานข้ามชาติประสบพบเจอ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงสิทธิและความคุ้มครองแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติภาคเกษตรกรรม

 

งานเปิดตัวรายงานดำเนินการโดยใช้ภาษาอังกฤษ มีผู้แปลภาษาไทยและภาษาพม่าตลอดงาน

 

รายนามผู้บรรยาย

  • คุณพัฒนา พัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ประเทศไทย
  • คุณเรโกะ ฮาริมะ ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Mekong Migration Network)
  • คุณบราห์ม เพรส ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์  (MAP Foundation) จังหวัดเชียงใหม่
  • คุณไว โป เจ้าหน้าปฏิบัติงานด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (Foundation for Education and Development) สาขาพังงา
  • คุณสุทธิศักดิ์ รุ่งเรืองผาสุก ผู้จัดการ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) สาขาแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตัวแทนแรงงานข้ามชาติภาคเกษตรกรรม
  • คุณปรานม สมวงศ์ (ผู้ดำเนินรายการ)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณญาณิน วงค์ใหม่ ผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง yanin@mekongmigration.org และ 084-687-2910