ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

แถลงการณ์ประณามการคุกคาม “เอกชัย หงส์กังวาน” และ “อนุรักษ์ เจนตวานิชย์” เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด


! เมษายน !)*!
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 สองนักกิจกรรมการเมือง เอกชัย หงส์กังวานและอนุรักษ์ เจตวานิชย์ (ฟอร์ด เส้นทาง
สีแดง) ร่วมกันจัดกิจกรรม ณ บริเวณสี่แยกของถนนราชประสงค์ เพื่อรวบรวมรายชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) ทั้ง 7 คน ภายหลังจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 แต่กระบวน
การจัดการเลือกตั้งและการนับผลคะแนนเป็นที่กังขาต่อความโปร่งใสและความเที่ยงธรรมในการจัดการอย่างกว้างขวาง
ในสังคม
ต่อมา เมื่อเวลาประมาณ 1.15 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2562 เอกชัยพบว่ารถของตนที่จอดไว้หน้าบ้านพักถู
กชายไม่ทราบชื่อ แต่งตัวปกปิดหน้าตา ใช้เท้าถีบกระจกมองข้างด้านซ้าย ราดน้ำมันบนกระจกด้านหน้า และจุดไฟเผาจน
เกิดไฟลุกท่วม ทำให้ภายในห้องโดยสารรถยนต์เสียหายจนไม่อาจซ่อมแซม รวมถึงเอกสารการลงชื่อถอดถอน กกต. พร้อม
ทั้งหลักฐานของผู้ที่สนใจร่วมลงรายชื่อประมาณ 300 ฉบับ และเครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่วางไว้ในรถยนต์
ได้รับความเสียหายด้วย ในช่วงค่ำวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 21.45 นายอนุรักษ์ เจตวานิชย์ ถูกทำร้ายร่า
งกายจนได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนและมีเลือดไหล จากคนร้าย 2 คน ซึ่งปกปิดหน้าตาด้วยการแต่งกายชุดดำเข้ามาทำร้าย
ถึงในบ้านพัก โดยไม่ได้มีเหตุโกรธเคืองใดมาก่อน (อ่านเพิ่มเติม ประมวลข้อมูลการทำร้ายเอกชัย หงส์กังวาน)
แม้ภายหลังจากเหตุทำร้ายทรัพย์สินและทำร้ายร่างกายดังกล่าว เอกชัยและอนุรักษ์จะร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่
ตำรวจเพื่อหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว แต่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพบว่าเหตุการณ์ลักษณะ
นี้มิใช่เหตุการณ์แรกที่นักกิจกรรมทางการเมืองถูกคุกคามจนได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะ
เอกชัย ซึ่งจัดกิจกรรมเรียกร้องให้ตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารประเทศของรัฐบาลและคสช.ที่นำโดยพลเอกประ
ยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งการตรวจสอบผลการครอบครองนาฬิกาหรูกว่า 25 เรือนของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์
สุวรรณ การจัดกิจกรรมคัดค้านคำสั่งของผู้บัญชาทหารสูงสุดเพื่อขอให้ยุติการใช้เพลง “หนักแผ่นดิน” ปลุกระดมความขัด
แย้ง และความเกลียดชังระหว่างประชาชนทั่วไปซึ่งมีความเห็นต่างทางการเมือง รวมทั้งการเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้ง
อย่างต่อเนื่อง ทำให้เอกชัยถูกดำเนินคดีอาญาถึง 8 คดี และถูกทำร้ายร่างกายถึง 6 ครั้ง ทำลายทรัพย์สิน 2 ครั้ง ในรูป
แบบที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งที่ทราบแรงจูงใจและไม่ทราบแรงจูงใจในการคุกคาม
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ในฐานะองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและรวบรวมข้อมูลของผู้ได้
รับผลกระทบจากการใช้สิทธิทางเมืองภายหลังการรัฐประหาร ปี 2557 กังวลเป็นอย่างยิ่งถึงการใช้ความรุนแรงต่อทั้ง
เอกชัยและอนุรักษ์ ซึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ทั้งสองคนจัดกิจกรรมเข้าชื่อเพื่อถอดถอน กกต. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถก
ระทำได้ตามขอบเขตของมาตรา 235 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และได้รับการรับรองความชอบด้วย
กฎหมายของการใช้สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการบริการจัดการ ตรวจสอบ ถ่วงดุล และวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้า
ที่รัฐ ตามมาตรา 34 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ตลอดทั้งได้รับความคุ้มครองเสรีภาพในการใช้สิทธิดัง
กล่าวตามข้อบทที่ 19 และข้อบทที่ 21 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
การคุกคามและความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อทั้งเอกชัยและอนุรักษ์ ความล่าช้าในการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำ
ความผิดในเหตุการณ์ที่ผ่านมา รวมทั้งความล่าช้าในการจัดหามาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ซึ่งออกมารณรงค์
หรือเรียกร้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เหตุการณ์ดังกล่าวมิเพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องในหน้าที่
ปกป้องและคุ้มครองผู้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของรัฐไทย แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการไม่อดทนและเคารพซึ่งสิทธิใน
ชีวิต ร่างกาย ของบุคคลผู้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของประชาชนด้วย
กันอีกด้วย
ภายใต้การดำเนินนโยบายที่รัฐรณรงค์ให้การปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ ศูนย์
ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงขอประณามและเรียกร้องต่อกรณีการคุกคามและการใช้ความรุนแรงต่อเอกชัย หงส์
กังวานและอนุรักษ์ เจตวานิชย์ ให้รัฐไทยและประชาชนดำเนินการโดยวางอยู่บนหลักการไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพซึ่ง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนี้
1. ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉ
พาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันค้นหาความจริงเกี่ยวกับการคุกคาม ตลอดจนสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้ความ
รุนแรงต่อเอกชัย หงส์กังวานและอนุรักษ์ เจตวานิชย์ และเหตุการณ์ก่อนหน้า อย่างรวดเร็ว เป็นกลาง และโปร่งใส
2. ขอเรียกร้องต่อรัฐไทยให้ปกป้องและคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบของ
เอกชัย หงส์กังวานและอนุรักษ์ เจตวานิชย์ ซึ่งกระทำไม่ว่าด้วยวิธีการใด อันได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย 2560
3. ขอเรียกร้องต่อประชาชนให้ใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการแสดงความเห็น การชุมนุมหรือการแสดงออกโดยสัน
ติ ที่มีต่อกรณีการเรียกร้องให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต. หรือการตรวจสอบเหตุทุจริตในการบริหารงานรัฐบาล
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกองทัพ ซึ่งเป็นไปตามสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประ
เทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน