ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ศรีสุวรรณจ่อนำอดีตเจ้าหน้าที่คุรุสภาฯร้องนายกฯสอบเลขา สกสค.

 

ด้วยสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้รับการร้องเรียนจากอดีตพนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรการค้าของ สกสค. ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ยอมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีของรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่กำหนดให้ขึ้นเงินเดือนแก่ข้าราชการ ดังนั้นพนักงานองค์การค้าของ สกสค.ก็ต้องได้รับการปรับอัตราเงินเดือนให้สอดคล้องด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมา ครม.ได้มีมติขึ้นเงินเดือนข้าราชการแล้วจำนวน 3 ครั้ง คือในปี 2547, ปี 2549 และปี 2550 แต่องค์การค้าของ สกสค.ไม่มีการปรับเงินเดือนและไม่ยอมจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายของเงินตกเบิกตามมติคณะรัฐมนตรีให้ครบทุกคน

กรณีดังกล่าวอดีตพนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรการค้าของ สกสค.ได้นำความยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานจนชนะคดีในชั้นฎีกาไปแล้ว โดยศาลสั่งให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย สกสค.ดำเนินการให้จ่ายเงินให้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาได้ในที่สุด

          แต่ทางองค์การค้าของ สกสค. ยังไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนหมดทุกคน โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายมาใช้กับกลุ่มคนอีกส่วนหนึ่ง โดยไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ตามที่คนส่วนใหญ่ได้รับตามคำพิพากษาศาลฎีกาของสหภาพแรงงานองค์การค้าฯ เนื่องจากสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งต้องได้รับประโยชน์เหมือนกัน ทั้งคนที่ฟ้องร้องและไม่ฟ้องร้อง อีกทั้งยังมีการเป็นส่วนตัวอีกหลายคน หากแต่องค์การค้าฯ กลับคิดอัตราดอกเบี้ยให้น้อยกว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่ฟ้องร้องเป็นจำนวนเงินที่ต่างกันมาก ทำให้คนที่ฟ้องร้องไม่ได้รับความเป็นธรรม

          เรื่องนี้ได้เคยมีการร้องเรียนผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านได้สั่งการเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหา โดยให้แต่งตั้งกรรมการเจราจาเพื่อหาทางยุติปัญหาและหาทางออกร่วมกันเพื่อความสงบสุขแต่ทางเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มิได้ดำเนินการแต่อย่างใด แม้อดีตพนักงานที่เดือดร้อนได้เข้าพบรักษาการเลขาธิการฯ ครั้งล่าสุดก็ยืนยันที่จะไม่จ่าย และไม่ได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันแต่อย่างใด

          ดังนั้นทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและอดีตพนักงานเจ้าหน้าที่องค์กรการค้าของ สกสค.ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จึงจะเดินทางไปร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้สั่งให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องดอกเบี้ยค่าจ้างค้างจ่ายของเงินตกเบิกตามมติ ครม. และขอให้สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยเลขาธิการ สกสค. หากไม่ยอมแก้ไขปัญหาตามมติ ครม.ต่อไป

โดยสมาคมฯและอดีตเจ้าหน้าที่ผู้เดือดร้อนจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (ตึก กพร.เดิม) ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม.