ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

สมัครเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อองค์กรสื่อและองค์กรสาธารณประโยชน์ (1st Thailand ICT Camp 2019)

ประกาศรับสมัคร!!!!

มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่ออินเตอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (Thainetizen) และ Social Technology Instituteขอเชิญผู้ที่ทำงานในองค์กรสื่อและองค์กรพัฒนาเอกชน สมัครเข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อองค์กรสื่อและองค์กรสาธารณประโยชน์ (1st Thailand ICT Camp 2019)

 

จากหลักสูตรของ Mekong ICT Camp (ICT มาจาก I – Innovation นวัตกรรม, C- Citizenship การมีส่วนร่วมของพลเมือง, T- Technology เทคโนโลยี) ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิกองทุนไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลกรในองค์กรสื่อและองค์กรสาธารณประโยชน์ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาตั้งแต่ปี 2551 อย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี ตลอดระยะเวลา 10 ปี จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่า Mekong ICT Camp ไม่ได้เป็นแค่การสัมมนาแต่เป็นนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทำงานสายพัฒนาพัฒนาสังคมและสื่อ

 

มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่ออินเตอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (Thainetizen) และ Social Technology Institute โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิฟรีดริชเนามัน (ประเทศไทย) ได้นำหลักสูตรการสัมมนา Mekong ICT Camp( www.mekongict.org)  ที่จัดครั้งล่าสุดที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา มาจัดทำเป็นหลักสูตรภาษาไทย ในชื่อการการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อองค์กรสื่อและองค์กรสาธารณประโยชน์ (1st Thailand ICT Camp 2019) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ในระดับสากลสู่ภาคประชาสังคมไทย

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างพื้นที่และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าสัมมนาในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ที่จะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความชำนาญด้านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลร่วมกัน
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล องค์กรสื่อ นักพัฒนาสังคมและนักกิจกรรมสังคมสามารถนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในงานพัฒนาสังคมได้ 
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักอบรมและนักพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลซึ่งสามารถเผยแพร่ความรู้ในประเทศได้
  4. เพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
  5. เพื่อช่วยให้ผู้สัมมนาที่ทำงานด้านสื่อ และนักพัฒนาสังคมในระดับรากหญ้าสามารถเพิ่มพูนทักษะภาคปฏิบัติในด้านการจัดการความรู้และข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์โดยใช้สื่อดิจิทัล และความเข้าใจและการส่งเสริมแนวคิดการใช้โอเพ่นซอร์สและการมีส่วนร่วม (Craetive commons: CC)
  6. เพื่อขยายเครือข่ายของผู้ใช้โอเพ่นซอร์ส รวมไปถึงองค์กรสื่อและองค์กรพัฒนาสังคมในประเทศ  

 

การสัมมนาฯ นี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานในองค์กรสื่อ องค์กรสาธารณะประโยชน์ในระดับปฏิบัติการ ในประเด็นต่าง รวมถึงนักศึกษาที่สนใจ จำนวน 60 ท่าน

วันเวลา วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562

สถานที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระราม 6 อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี

หลักสูตรการสัมมนาฯ ครอบคลุมสาระสำคัญ 4 ประการดังนี้

1. การกำกับดูแลแบบเปิด (Open Governance)

2. เทคโนโลยีการเกษตร (Agriculture Technology)

3. เทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology) และ

4. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Technology)

 

 เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย

 

1.       กระบวนการทำงานร่วมกัน เป็นเนื้อหาขั้นที่ผู้ร่วมสัมมนาจากทุกสายงานควรเรียนรู้ เช่น การออกแบบความคิด (Design Thinking)

 

2.       เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น อารยสถาปัตย์หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)

 

3.          ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)

4.          มาตรฐานข้อมูล (Data Standard)  เช่น มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป (Data Exchange Standards & Commons)

 

5.          การทำงานร่วมกับชุมชน (Working with Community)

6.          การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security)

 

รูปแบบการสัมมนา

 

การสัมมนาฯ จะมีรูปแบบการเรียนรู้ แบบการเข้าค่ายและพักอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน กิจกรรมจะประกอบด้วยการบรรยาย การลงมือปฎิบัติ โดยจะเน้นกระบวนการซึ่งจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคกับผู้เข้าสัมมนาฯ

 

ผู้เข้าสัมมนาฯ สามารถเลือกเส้นทางการเรียนรู้ (Track) ข้อใดข้อหนึ่ง ตามประสบการณ์และพื้นฐานการทำงานของตนเอง ดังนี้

1. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

2. สุขภาพ

3. การมีส่วนร่วมของพลเมือง

 ภายในระยะเวลา 3  วันของการสัมมนาฯ ผู้เข้าสัมมนาจะได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงในเรื่อง

 

การทำแผนที่ เช่น แผนที่ทำมือ และฐานข้อมูลของสารสนเทศแผนที่ (OpenStreetMap) สำหรับการทำแผนที่ชุมชน Mapping: hand-written mapping and OpenStreetMap for community mapping

การจัดประชาพิจารณ์ เช่น สร้างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ Organizing public hearing: creating process to encourage community participation in policy making at local and national level

การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล Storytelling with data

การระดมทุนด้วยเครื่องมือออนไลน์ Fundraising with online tools

การสร้างและบำรุงรักษาเครื่องส่งสัญญาณวิทยุชุมชน Building and Maintaining Community Radio Transmitter

งานวิจัย เรียนรู้จากโครงการต่างๆ

การจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) Documentation for Evidence-Based Advocacy

การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว Public awareness of privacy

ข้อมูลแบบเปิดสำหรับการมีส่วนร่วมของพลเมือง Open data for civic participation

 

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ Facebook page: Thailand ICT Camp

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: thictcamp@tff.or.th

****สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/uaj39DsSaCagipgZ2 หรือ สแกนบาร์โค้ดด้านล่าง

*** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

*** ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 15 มีนาคม 2562 (แจ้งทางอีเมล์)

*** ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ที่พักและอาหาร ฟรี!!! ตลอดการสัมมนาฯ