ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

การศึกษาเชิงพื้นที่ การศึกษาของทุกคน

วิกฤติคุณภาพการศึกษานอกจากจะเป็นผลจากระบบการศึกษาแล้ว ปัญหาทางสังคมยังมีส่วนเกี่ยวข้องสถานศึกษาจึงไม่ใช่ผู้เดียวในการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยลำพัง โดยละเลยมิติความสัมพันธ์ที่แวดล้อมได้ เมื่อโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้หลักในระบบ การเรียนรู้/การศึกษาจึงเป็นเรื่องของสังคม และได้เห็นความพยายามของผู้คนในพื้นที่จากหลากหลายระดับ ตั้งแต่ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มและเครือข่าย บ้างลงมือทำ

ทันที บ้างพยายามเกี่ยวร้อยสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 

แน่นอนว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจยังไม่สามารถเป็นคานงัดระบบหรือโครงสร้างได้ แต่ความพยายามเหล่านี้ล้วนยืนยันได้ดีว่า การมีส่วนร่วมเป็นทั้งโจทย์ คำถามและคำตอบที่สำคัญ "เราจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร?" โจทย์ที่ไม่ได้มุ่งหมายให้รัฐหรือกลไกใดๆ ตอบเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นโจทย์คำถามสำหรับทุกคนในสังคม

 

เวทีสาธารณะการศึกษาเชิงพื้นที่ “การศึกษาของคนทุกคน” วันอาทิตย์ที่ 11พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30–17.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ เขตปทุมวัน จึงเกิดขึ้นบนฐานความเชื่อ "การปฏิรูปการศึกษา" ในทศวรรษใหม่นี้จะเกิดขึ้นได้จากการสานพลังของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อมุ่งสู่ "การศึกษาของคนทุกคน และเพื่อคนทุกคน"

 

หัวใจสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้หลักในระบบ จึงต้องให้ประชาชนทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่ ได้เข้ามาส่วนร่วมในการออกแบบ กำหนด และจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทที่หลากหลายของผู้เรียน ชุมชน และสถานศึกษา บนเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความสุข มีคุณภาพ และมีคุณธรรม

 

พบกัน วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30–17.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ เขตปทุมวัน  

สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/kbz4V5 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ปานรดา น้อยวงษ์ 081 173 7676 หรือ parnrada.m@gmail.com