เชิญเที่ยวงาน “คืนถิ่น กินปู ดูทะเลบางขุนเทียน”

                           

   จัดที่สามแยกถนนบางขุนเทียนชายทะเล 

    ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2556

ตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน

       - อาหารทะเลสดจากเกษตรกรในพื้นที่บางขุนเทียน

       - ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพชุมชน

การแข่งขันและการประกวด

            - ประกวดปูใหญ่ กุ้งใหญ่ หอยใหญ่

        - แข่งขันชกมวยทะเล    

        - แข่งชักเย่อเรือ    

            - แข่งขันทำน้ำจิ้มอาหารทะเล    

การแสดงบนเวทีทุกวัน

            - การแสดงจากชุมชน/โรงเรียนในพื้นที่

       - การแสดงดนตรีลูกทุ่งพิทักษ์ไทย

ซุ้มนิทรรศการ

    - วิถีชีวิตเกษตร และประมง ท้องถิ่นบางขุนเทียน

       - วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวมอญ บางกะดี่ บางขุนเทียน กรุงเทพ

 

สมัครเข้าประกวดและแข่งขันได้ที่กองอำนวยการจัดงาน

 


                     โครงการจัดงาน “คืนถิ่น กินปู ดูทะเลบางขุนเทียน”

 

หลักการและเหตุผล

            เดิมชุมชนในเขตบางขุนเทียน ได้ริเริ่มจัดงาน “กินปู ดูทะเล” โดยมีความร่วมมือของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ชุมชนในเขต และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงนักการเมืองท้องถิ่น การจัดงานเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยชุมชนการจัดงานดำเนินการมาได้ 3 ปี ทางสำนักงานเขตก็มีการดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนโดนย้ายการจัดงานไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ทำให้ภาพของงานออกมาเป็นแบบการค้าการลงทุนที่ชุมชนเข้าถึงยากเนื่องจากการเก็บค่าเช่าสถานที่ที่มีราคาสูงถึงแม้จะมีการจัดพื้นที่บางส่วนให้กับชุมชนเข้าไปทำการค้าแต่ก็ยังมีราคาที่เช่าสูงและเป็นพื้นที่ที่อยู่ลึกมากจนกระทั่งปัจจุบัน

            ในปี 2556 ทางคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนเขตบางขุนเทียน ได้มีการประชุมร่วมกันและเล็งเห็นว่า การจัดงานกินปู ดูทะเล ควรกลับมาจัดในพื้นที่ชุมชน และสามารถไปดูทะเลได้จริง จึงได้จัดประชุมขอความคิดเห็นร่วมของทุกชุมชนในเขตบางขุนเทียน เพื่อหาแนวทางร่วมกันว่าควรจัดงานหรือไม่ ที่ประชุมก็ได้มีความเห็นร่วมกันถึงประโยชน์ในการจัดงาน กินปู ดูทะเล โดยชุมชนเป็นผู้ดำเนินการโดยมิได้หวังประโยชน์ทางด้านการลงทุนแต่หวังประโยชน์ให้ชาวบ้านที่มีอาชีพการเกษตร การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง การทำปะมง และอาชีพอื่นๆที่มีอยู่ของชาวชุมชนได้ถูกนำมาออกร้านจัดงานร่วมกันและที่สำคัญการที่ให้สังคมได้รู้จักถึงวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสังคมจะได้ทราบถึงว่ากรุงเทพมหานครมีทะเลจริงอยู่ที่ไหน

            ในส่วนชื่องานทางที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าควรใช้ชื่อเดิมเพราะเป็นการตั้งโดยชุมชนอยู่แล้วเพียงแต่เพิ่มให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นจึงใช้ชื่อการจัดงานว่า “คืนถิ่น กินปู ดูทะเลบางขุนเทียน”

วันเวลาสถานที่การจัดงาน

          ที่ประชุมกำหนดการจัดงานในวันที่ 3-4-5 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. – 22.00 น.

สถานที่จัดงานตรง “สามแยกถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตรงทางแยกไปชุมชนคลองพิทยาลงกร  โดยเจ้าของที่ดินสนับสนุนให้ใช้ที่ดินไม่เก็บค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์การจัดงาน

            1.ต้องการจัดงาน “คืนถิ่น กินปู ดูทะเลบางขุนเทียน” แบบชุมชนที่ชุมชนเป็นแกนหลักในการจัดงานโดยมิได้หวังผลในเชิงธุรกิจของบุคคลใด หรือองค์กรใดแต่หวังประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนในเขตพื้นที่บางขุนเทียน

            2.ต้องการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนได้ทราบถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่บางขุนเทียนที่มีความหลากหลายอาชีพ

            3.ต้องการให้สังคมรับทราบว่าบางขุนเทียนเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ

            4.ต้องการให้คนในสังคมโดยฉะเพราะคนกรุงเทพฯได้ทราบว่ากรุงเทพก็มีทะเลและยังเป็นแหล่งผลิตอาหารอีกด้วย

รูปแบบการจัดงาน

            1.มีการออกร้านขายสินค้าของชุมชน โดยฉะเพราะ อาหารทะเลสดจากชุมชนชายฝั่ง

            2.การแสดงบนเวทีจากตำรวจชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนในพื้นที่ และชุมชน

            3.การประกวดแข่งขันทางประเพณี เช่นการแข่งมัดปู ทำน้ำจิ้มซีฟูด ฯลฯ

            4.การแข่งขันกีฬาทางน้ำ

            5.ล่องเรือเทียวชมธรรมชาติลำคลอง และทะเล