There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. เป็นผู้นำ และกำหนดเป้าหมายสำหรับทีมระดมทุน
 2. กำกับ ดูแลกลยุทธ์ของสื่อโซเชียลมีเดีย
 3. สร้างแคมเปญที่สร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ให้เป็นที่รู้จัก และระดมทุนในประเทศไทย
 4. ร่าง และยื่นโครงการขอทุน
 5. ควบคุม และบริหาร งบประมาณของแผนกการตลาดและระดมทุน
 6. บริหารจัดการ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อสร้างเครือข่าย

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการประชาสัมพันธ์การระดมทุนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องใด ๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาโท)
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปีในการทำงานเกี่ยวกับการขาย การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 3 ปี ในการหาทุน
 4. มุ่งเน้นงานรายบุคคล
 5. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานด้วยตนเองได้ดี
 6. มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการโน้มน้าวใจดีเยี่ยม
 8. มีทักษะเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรที่ดี
 9. มีภาวะการเป็นผู้นำ
 10. มีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางโทรศัพท์ที่ดียอดเยี่ยม
 11. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่การตลาดและระดมทุน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ทำวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ
 2. เขียนโครงการหาทุน และยื่นโครงการดังกล่าวให้กับแหล่งทุน หรือองค์กรต่าง ๆ
 3. สร้างกิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมในการระดมทุนเพื่อนำไปสู่การถวาย
 4. พัฒนากิจกรรมในการระดมทุน
 5. จัดทำ จัดเก็บ รักษา ข้อมูลผู้สนับสนุน
 6. ฝึกอบรมอาสาสมัคร

คุณสมบัติ:

 1. อนุปริญญาสาขาประชาสัมพันธ์ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการหาทุน การขาย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
 3. มุ่งเน้นงานรายบุคคล
 4. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ
 5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะการโน้มน้าวใจดีเยี่ยม
 7. มีทักษะเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรที่ดี
 8. มีทักษะการสื่อสารทั้งทางวาจาและทางโทรศัพท์ที่ดียอดเยี่ยม
 9. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. จัดการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา สำหรับเด็กและเยาวชน
 2. ให้ความสนใจโดยตรงสำหรับเคสที่มีความเสี่ยงสูง
 3. บริหารจัดการ แฟ้มบันทึกข้อมูลเคสของเด็กทุกคน
 4. สร้างแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการใช้ยาหรือบริการอื่น ๆ
 5. หารือเกี่ยวกับแผนการรักษากับผู้จัดการบ้านพักเรดิออน และเด็กเป็นประจำ เพื่อระบุข้อบกพร่อง หรือแนวทางในการปรับปรุง
 6. วางแผนกิจกรรมในวันหยุด และวันเสาร์ สำหรับเด็กและเยาวชนในบ้านพักเรดิออน

คุณสมบัติ:

 1. เพศหญิง นับถือศาสนาคริสต์ ที่ผ่านการรับศีลบัพติศมาแล้ว
 2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์หรือการให้คำปรึกษา
 3. มีใบประกอบวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการทำงานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
 6. มีทักษะการสื่อสารด้วยวาจา และการเขียนดีเยี่ยม
 7. มีทักษะการสื่อสาร ระหว่างบุคคลดีเยี่ยม
 8. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน(พี่เลี้ยงเด็ก) ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ให้ความปลอดภัย ดูแล และช่วยเหลือเด็กที่อยู่ภายใต้โครงการ
 2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันของเด็กในบ้านพัก
 3. ทำให้เกิดความมั่นใจว่า เด็กปฏิบัติตาม และมีวินัยเมื่ออยู่ภายในบ้านพัก
 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. อนุปริญญาสาขาสังคมศาสตร์ จิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำงานเกี่ยวกับเด็ก งานบริการสังคม การสอน
 3. มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 4. มีความสุขในการอยู่ร่วมกับเด็ก
 5. มีความสามารถในการทำงานล่วงเวลา
 6. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 7. มีทักษะในการบริหารเวลาที่ดี
 8. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Word, Excel และ Powerpoint
 9. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมแนบ Resume อย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

สิ่งที่อยากให้เขียนใน Resume

 • คุณนับถือศาสนาอะไร?
 • เงินเดือนล่าสุดที่คุณได้รับ?
 • คุณพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไหร่?


สามารถส่งเอกสารการสมัครงานผ่าน 2 ช่องทาง

 1. ส่งใบสมัครและ Resume เป็น digital file ทาง E-mail : nonthach@radion-international.org
 2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 171 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-448630 , 063-6255173
เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น. 

Contact : nonthach@radion-international.org


ไอที / ITผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerระดมทุน / Fundraisingนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 11 นักข่าวอาสา
View more

Lasted contents

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
โชคชะตาสุราแช่ 6  ตอน โชคชะตาสาโท
ศรีสุวรรณชี้ 9 ข้อพิรุธกรณีบอส-วราวุธ อยู่วิทยาที่อัยการ-ตำรวจต้องตอบ
ศรีสุวรรณชี้คำสั่งอัยการกรณีไม่ฟ้องบอสทายาทอยู่วิทยาส่อขัดรัฐธรรมนูญ
ศรีสุวรรณจี้นายกฯตั้งกรรมการสอบอัยการ-ตำรวจปมถอนหมายจับทายาทอยู่วิทยา
View more