Start your job search

ผู้ประสานงานชุมชน (Community Mobilizer) ประจำสำนักงาน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

Employment Opportunity

Adventist Development and Relief Agency (ADRA Thailand)

THAILAND

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (แอ๊ดดร้า ประเทศไทย)

โครงการไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์  (ADRA Thailand)  มีวัตถุประสงค์หลักในการทำงานเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคลให้กับคนในชุมชนและนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

ทางโครงการไร้รัฐไร้สัญชาติ เปิดรับสมัครงาน ในตำแหน่ง ผู้ประสานงานชุมชน (Community Mobilizer) ประจำสำนักงาน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 ตำแหน่ง

 

ปิดรับสมัคร          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

 

รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูลบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ ในโรงเรียนและชุมชนเป้าหมาย
 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องสถานะบุคคล ความไร้รัฐไร้สัญชาติให้กับชุมชนและโรงเรียน โดยการสนับสนุนจากผู้จัดการโครงการและที่ปรึกษากฎหมายด้านสถานะบุคคล
 • ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อรวบรวมเอกสาร และข้อมูลของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพิ่มเติม ทำการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งในรูปแบบที่เป็นเอกสารพร้อมทั้งสำเนา
 • จัดเตรียมข้อมูล และนำเสนอข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลต่อที่ปรึกษากฎหมายด้านสถานะบุคคล
 • ดำเนินการตามกระบวนการและข้อกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอมีสัญชาติและสถานะบุคคล ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายเป็นรายกรณี
 • จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาด้านการพัฒนาสังคม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งปี และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนหรือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูดภาษาชาติพันธุ์เช่น อาข่า ลีซู ไทยใหญ่ หรือภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสามารถทำงานในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 • จำเป็นต้องมีใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์
 • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี 

 

 

สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

(2.1) การทำงานร่วมกับผู้อื่น แสดงความสนใจและความเข้าใจต่อผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับทีมและสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จ (จิตวิญญาณแห่งทีม) สนับสนุนและให้ความเคารพแก่ผู้อื่น

(3.1) ความสัมพันธ์และเครือข่าย – สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน สร้างเครือข่ายที่กว้างขวางและมีประสิทธิภาพ

(3.3) การนำเสนอและการสื่อสารข้อมูล – พูดอย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว สามารถแสดงความคิดเห็นและเข้าประเด็นสำคัญของการโต้แย้งได้อย่างชัดเจน ตอบสนองต่อผู้ฟังอย่างรวดเร็ว

(4.1) การเขียนและการรายงาน – เขียนได้ชัดเจน รัดกุมและถูกต้อง ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลและรับข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

วิธีการสมัคร

กรุณาส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งอีเมล์มาที่ hr@adrathailand.org โดยตั้งชื่ออีเมล์ว่า สมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานชุมชน ด้านอำเภอแม่จัน

Contact : hr@adrathailand.org


ผู้ประสานงาน / Coordinator