There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

Organization : มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

 มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อสาธารณกุศล ส่งเสริมงานด้านมนุษยธรรมและพัฒนาสังคม ให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรีและคนชราที่ยากไร้ โดยมุ่งเน้นพันธกิจด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ รวมถึงการบำบัดฟื้นฟู ขณะนี้ เรากำลังขยายพันธกิจของเรา จึงมองหาบุคคลที่สนใจทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส งานด้านพัฒนาสังคมและงานประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับเรา

 

          ตำแหน่งงานว่างประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่

 1. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ในการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิเพื่อระดมทุน ให้กับผู้ให้การสนับสนุนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  2. วางแผน กำหนดงบประมาณและควบคุมงบประมาณสำหรับกิจกรรมการระดมทุนของมูลนิธิ
  3. วางแผน ดูแลและจัดงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Social media และทุกช่องทางของมูลนิธิฯ
  4. ริเริ่มกิจกรรมการระดมทุนใหม่ๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายของมูลนิธิฯ
  5. รับผิดชอบงานระดมทุนด้านกล่องบริจาคในภาพรวม
  6. รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณ สรุปประเมินผลงานรายเดือน/ไตรมาส/ครึ่งปี/ประจำปี
  7. ประสานงานติดต่อบริษัทหรือองค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือด้านการระดมทุน
  8. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

  1. เพศชาย - หญิง อายุ 30 ขึ้นไป
  2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการระดมทุนอย่างน้อย 7 ปี
  4. มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  5. มีความเป็นผู้นำ สามารถดูแลจัดการและสนับสนุนสมาชิกทีม
  6. มีทักษะความสามารถในการพูดโน้มน้าวใจ
  7. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย และไม่จำเจ
  8. ชอบพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น
  9. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  10. มีทักษะ ความสามารถในการใช้โปรแกรมหลักของคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Office และการใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสาร
  11. สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดและระดมทุน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

  1. ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและระดมทุน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
  2. นำเสนอข้อมูลและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ ผ่านเพจของมูลนิธิฯ
  3. วางแผนการวางกล่องบริจาคตามสถานที่ต่าง ๆ
  4. ดำเนินการวางกล่องรับบริจาคตามแผนงานและตามเป้าหมาย
  5. หาแหล่งทุนในการตั้งกล่องบริจาคและประสานงานกับบริษัทต่าง ๆ รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อหาช่องทางวางกล่องบริจาคใหม่
  6. รับผิดชอบงานด้านเอกสารของกล่องบริจาค ได้แก่ หนังสือสือขอตั้งวางกล่อง เอกสารแนะนำองค์กร ฯลฯ
  7. ดูแลและติดตาม กล่องบริจาคตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการคิดหาแนวทางการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกล่องบริจาค
  8. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

  1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการระดมทุนอย่างน้อย 2 ปี
  4. มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  5. มีความเป็นผู้นำ สามารถดูแลจัดการและสนับสนุนสมาชิกทีม
  6. มีทักษะความสามารถในการพูดโน้มน้าวใจ
  7. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย และไม่จำเจ
  8. ชอบพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น
  9. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  10. มีทักษะ ความสามารถในการใช้โปรแกรมหลักของคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Office และการใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสาร
  11. สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

  1. ปฏิบัติหน้าที่ดูแล อบรมการปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของเด็กให้เหมาะสม
  2. ดูแลในเรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษา เครื่องแต่งกายและหนังสือของเด็กและเยาวชน
  3. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทักษะของเด็กในทุกด้าน
  4. สังเกตและบันทึกการเจริญเติบโต พฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ
  5. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเด็กและครอบครัวเพื่อให้เกิดผลดีต่อการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
  6. สอบถามและติดตามผลการเรียนของเด็กเป็นระยะ ๆ จากโรงเรียนและครูประจำชั้น
  7. ปฏิบัติหน้าที่เสมือนพ่อแม่ของเด็ก
  8. พาเด็กไปพบแพทย์ กรณีเกิดการเจ็บป่วย
  9. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

  1. เพศหญิง นับถือศาสนาคริสต์ ที่ผ่านการรับศีลบัพติศมาแล้ว
  2. จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  4. มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศาสนา และเคารพความหลากหลายทางเชื้อชาติ
  5. มีใจรักเด็ก ใจเย็น อุทิศตน และมีความพร้อมในการทำกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน
  6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้
  7. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  8. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีทั้งการพูด การอ่าน การเขียน หากมีทักษะภาษาอังกฤษด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีทักษะ ความสามารถในการใช้โปรแกรมหลักของคอมพิวเตอร์เช่น Microsoft Officeและการใช้อีเมล์ในการติดต่อสื่อสาร
  10. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต และไม่เคยต้องคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและคดีอาญามาก่อน
  11. มีความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  12. สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา(นักจิตวิทยาเด็ก)และพัฒนาสื่อการเรียน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

  1. วางแผนและกำหนดการเข้าพูดคุยหรือให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนในบ้านพักและที่ไม่ได้พักอาศัยในบ้านพัก
  2. วางแผนกิจกรรมวันเสาร์สำหรับเด็กและเยาวชนในบ้านพัก เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิต
  3. เข้าพูดคุยหรือให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน เป็นรายบุคคล หรือ กลุ่ม
  4. วางแผนการให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการสำหรับเด็กที่มีความต้องการเฉพาะ (เช่น เด็กที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้หรือไม่สามารถแยกอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ เด็กที่มีแนวโน้มการฆ่าตัวตาย เด็กที่มีพฤติกรรมการลักขโมย ฯลฯ )
  5. วางแผนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ในพันธกิจได้
  6. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทักษะของเด็กในทุกด้าน
  7. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล
  8. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเด็กและครอบครัวเพื่อให้เกิดผลดีต่อการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
  9. สร้างความมั่นใจและความสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชน
  10. เก็บรักษาความลับของเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการให้คำปรึกษาและบันทึกการให้คำปรึกษาตามความเหมาะสม
  11. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

  1. เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 40 ปี มีสัญชาติไทย
  2. นับถือศาสนาคริสต์ ผ่านการรับศีลบัพติศมาแล้ว
  3. จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ขึ้นไป
  4. มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศาสนา และเคารพความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
  5. มีใจรักเด็ก ใจเย็น อุทิศตน และมีความพร้อมในการทำกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน  
  6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้
  7. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office
  8. มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  9. ตรงต่อเวลา และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  10. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต และไม่เคยต้องคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและคดีอาญามาก่อน
  11. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีทั้งการพูด การอ่าน การเขียน หากมีทักษะภาษาอังกฤษด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  12. มีความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  13. สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          ตำแหน่งงานว่างประจำสำนักงานสาขา จังหวัดเพชรบูรณ์

 1. ตำแหน่งผู้จัดการสาขา ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

  1. ควบคุมภาพรวมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานของมูลนิธิฯโดยให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  2. ติดตามและประเมินผลหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
  3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

  1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี นับถือศาสนาคริสต์ ที่ผ่านการรับศีลบัพติศมาแล้ว
  2. มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารองค์กร งานบริหารทรัพยากรบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและให้ข้อมูลกับองค์การเครือข่าย แหล่งทุนและชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ความสามารถในด้านการกำหนดงบประมาณ การเงินและการบัญชี
  5. มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office, E-mail
  6. มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำ
  7. สามารถสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  8. มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่องานสาธารณประโยชน์
  9. สามารถยึดหยุ่นเวลาในการทำงานได้และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  10. มีความเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  11. มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศาสนา และเคารพความหลากหลายทางเชื้อชาติ  
  12. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
  13. สามารถขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. ดาวโหลดใบสมัครที่ https://www.radion-international.org/join-us-thailand/ แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. แนบ Resume อย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

สิ่งที่อยากให้เขียนใน Resume

คุณนับถือศาสนาอะไร? เงินเดือนล่าสุดที่คุณได้รับ? คุณพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไหร่?

 1. จดหมายรับรองจากคริสตจักร (กรณีเป็นคริสเตียน)

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานมาทาง มา 2 ช่องทาง

 1. ส่งใบสมัครและ Resume เป็น digital file ทาง E-mail : nonthach@radion-international.org
 2. ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่สำนักงานใหญ่ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 171 หมู่ 5 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053-448630 , 063-6255173 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

  

Contact : nonthach@radion-international.org


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerระดมทุน / Fundraisingกราฟิก / Computer Graphicเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

วาทกรรม "ชังชาติ"
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
View more

Lasted contents

วาทกรรม "ชังชาติ"
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ
ศรีสุวรรณจ่อร้องนายกฯระงับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่จนกว่าการกล่าวหา พล.ต.อ.วิระชัย จะได้ข้อยุติ
ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบเอาผิดตำรวจเจ้าของสำนวนเป่าข้อหาโคเคนมาจากการทำฟันของบอส-วรวุธ
ศรีสุวรรณจี้ตำรวจเชียงใหม่อย่างด่วนสรุปการเสียชีวิตของพยานบอส-วรวุธ
View more