There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

The Freedom Story รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Project officer

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. สามารถสื่อสาร อ่านเขียน ภาษาพม่าได้เป็นอย่างดี
 5. ปฏิบัติงานด้านเอกสาร แปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า
 6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 7. สามารถเป็นผู้บรรยาย อบรมให้กับผู้ใช้แรงงานได้เป็นอย่างดี
 8. มีความสามารถในการประสานงานระหว่างผู้ใช้แรงงานและหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชน
 9. มีประสบการณ์ทำงานกับผู้ใช้แรงงานระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 10. มีความอดทน ซื่อสัตย์
 11. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 12. มีใบอนุญาตขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
 13. พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบและจัดกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ร่วมกับ legal officer ให้สอดคล้องกับผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) คนไร้รัฐ และกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ในภาคเกษตรและก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย
 2. ติดต่อประสานงานในเรื่องทีเกี่ยวข้องระหว่างผู้ใช้แรงงานข้ามชาติชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) คนไร้รัฐ และกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์  กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
 3. ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ถึงปัญหา และหาวิธีการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 4. ออกแบบและบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และรายงานผลการทำงานร่วมกับ legal officer ส่งให้แก่ผู้จัดการโครงการ

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Legal officer

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 28-35 ปี
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายแรงงาน แรงงานข้ามชาติ หรือแรงงานต่างด้าว
 5. มีทักษะในการทำงานกับชุมชน การติดต่อประสานงานระหว่างเอกชนและรัฐ
 6. มีทักษะในการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
 7. มีประสบการณ์ทำงานกับผู้ใช้แรงงานระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 8. สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้ได้
 9. มีใบอนุญาตขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
 10. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ให้คำปรึกษาแก่แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) คนไร้รัฐ และกลุ่มอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
 2. ดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและการบริการของรัฐ โดยการประสานงานขอความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐและเอกชน
 3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ออกแบบและอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและสิทธิขั้นพื้นฐานที่กลุ่มเป้าหมายพึงจะได้รับ
 5. ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ถึงปัญหา และหาวิธีการช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
 6. ออกแบบและบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และรายงานผลการทำงานกับผู้จัดการโครงการ

 

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและงานบุคคล

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ป.ว.ส.) ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก และชอบพูดคุย อัธยาศัยดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 5. มีทักษะในการประสานงาน
 6. สามารถเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้ 
 7. สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกกลุ่ม

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานสรรหาและจัดจ้างบุคคลที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กร เป็นผู้รับประกาศรับสมัครงาน นัดสัมภาษณ์ หรือแม้กระทั่งเป็นผู้สัมภาษณ์งาน
 2. งานฝึกอบรม จัดหาหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานแผนกต่าง ๆ มองหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ และทักษะเพิ่มมากขึ้น
 3. ดูแลผลประโยชน์ของพนักงาน พนักงานฝ่ายบุคคลจะเป็นผู้ที่ดูแลด้านเอกสารต่าง ๆ ให้กับพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานควรจะได้รับ
 4. สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน โดยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ให้พนักงานมีส่วนร่วม
 5. ดูแลเรื่องงานใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าให้แก่อาสาสมัครภายในมูลนิธิ
 6. ดูแลและตรวจสอบการมาปฏิบัติงานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
 7. ดูแลความเรียบร้อยและรักษาระเบียบวินัยในหมู่พนักงาน
 8. รับและรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนและการเสนอแนะความคิดเห็นของพนักงาน
 9. จัดเตรียม และจัดเก็บแบบฟอร์มเอกสารสารต่าง ๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้เป็นหมวดหมู่และพร้อมใช้งาน
 10. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน /สินทรัพย์ และการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน
 11. ติดต่อประสานงานกับหน่ายงานภายนอก
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. จดหมายสมัครงาน ระบุเหตุผล และแรงบันดาลใจในการทำงานกับองค์กร ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
 2. ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
 3. หลักฐานการศึกษา
 4. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ใบรับรองการทำงาน ถ้ามี
 6. รูปถ่ายหน้าตรง
 7. ต้องมีข้อมูลบุคคลอ้างอิง 3 ท่านที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับผู้สมัคร เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ด้านการศึกษา การทำงาน หรือบุคลากรทางศาสนา

 

ส่งใบสมัครงานและประวัติส่วนตัวมาที่ email : narisara@thefreedomstory.org  

หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ มูลนิธิวัฒนเสรี

เลขที่ 171 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดชียงราย 57100

โทร. 088-2992027 

Contact : narisara@thefreedomstory.org


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resourcesล่าม , นักแปลภาษา / Translator

Editorials

วาทกรรม "ชังชาติ"
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 14 ลาออก ไปทำไร่
ทำไมผมสนับสนุนเด็กๆไล่รัฐบาล
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 13 รางวัลเว็บส่งเสริมประชาสังคมดีเด่น กระทรวงไอซีที
2 ทศวรรษไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 12  ระดมพลคนค่ายฯ
View more

Lasted contents

วาทกรรม "ชังชาติ"
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน จ.เลย เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนฯ
ศรีสุวรรณจ่อร้องนายกฯระงับการแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่จนกว่าการกล่าวหา พล.ต.อ.วิระชัย จะได้ข้อยุติ
ศรีสุวรรณจี้ ป.ป.ช.สอบเอาผิดตำรวจเจ้าของสำนวนเป่าข้อหาโคเคนมาจากการทำฟันของบอส-วรวุธ
ศรีสุวรรณจี้ตำรวจเชียงใหม่อย่างด่วนสรุปการเสียชีวิตของพยานบอส-วรวุธ
View more