ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

เจ้าหน้าที่วิชาการ (Technical Officer) ประจำสมุทรสาคร

                มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การ     สาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดการทรัพยากรในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชน งานด้านการศึกษาและงานป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ต้องการรับเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ดังนี้

 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทิ่วิชาการ (Technical Officer)

  1. ติดตามข่าวสารและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ และย่อยเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ
  2. เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเมื่อมีกรณีร้องเรียนเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิรักษ์ไทย
  3. บันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเคสเพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบ (ต้องจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)
  4. จัดทำหลักสูตร (เนื้อหา) เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในการทำงานด้านสิทธิแรงงาน และเพื่อใช้ในการให้ความรู้กับกลุ่มประชากรเป้าหมาย
  5. ติดตามสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในจังหวัดดำเนินงานของมูลธิรักษ์ไทยอย่างใกล้ชิด และจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์
  6. เป็นตัวแทนองค์กรในการประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นในข้อกฎหมาย การผลักดันเชิงนโยบาย และการทำเครือข่าย ตามโอกาส

               

สถานที่ปฏิบัติงาน      สมุทรสาคร

อัตรา                  1 อัตรา

เงินเดือน               ตามโครงสร้างองค์กร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- หากมีประสบการณ์ในงานพัฒนา งานเชิงสิทธิ งานรณรงค์เชิงนโยบาย หรือ มีประสบการณ์ด้านการทำงานให้ความรู้เรื่องสิทธิ หรือ ทำงานกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

- สามารถจัดกิจกรรมอบรม/การเรียนรู้ การแนะนำ / ให้ความรู้กฎหมายแรงงานข้ามชาติกับพนักงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะการวิเคราะห์ และ การจัดการกับปัญหาที่ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office โปรแกรมต่างๆ ได้ดี

Contact : anonglak@raksthai.org / kanlaya@raksthai.org / 02-0147322 ต่อ 103-106


ที่ปรึกษา / Consultant