ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

Start your job search

เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน

ประกาศรับสมัครงาน  Devaridha  Foundation

เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษา ระดับ ปวส. มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการทำงานธุรการเบื้องต้น
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่ระดมทุน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถเขียนโครงการ เขียนงานวิชาการได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก และชอบพูดคุย อัธยาศัยดี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ และสามารถใช้ภาษาได้ดีเยี่ยม (ไทย อังกฤษ)
 • มีทักษะในการประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

 

 

 

หลักฐานการสมัครงาน

1. ประวัติส่วนตัว 1 ฉบับ CV  

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3. ส เนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ

5. รูปถ่าย 1 รูป

สามารถส่งCV มาได้ที่ noonpeang@gmail.com  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0845435550 เพียงกมล

Contact : noonpeang@gmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier