There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม

ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม

Organization : ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ประกาศศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการรายบุคคล

            ด้วยศูนย์คุณธรรม มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม www.moralcenter.or.th

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร และขอบเขตการจ้างงาน

                ตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (รายละเอียดแนบท้าย)

๓. ระยะเวลาการจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง

                  ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ลงนามในสัญญา  – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนแห่งปฏิทิน (ทั้งนี้ค่าจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด)

๔. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ ๑ ชุดที่แสดงว่าเป็น 
  ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.๙) ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน
  ชื่อ
  -นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ชุด

            ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับหลักฐานทุกฉบับ

 

๕. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

           ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถส่งเอกสารสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่  hr.recruitment@moralcenter.or.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)  มาที่

 

งานทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน) 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ ชั้น ๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

 

            

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ – ๒๖๔๔ -๙๙๐๐ ต่อ ๑๐๓, ๒๐๖

๖. การคัดเลือก

 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
 • ศูนย์คุณธรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียน ภายใน
  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ทางเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม 
  www.moralcenter.or.th

             ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด  

 

 

 

 ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

การจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม

กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

๑.คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑ ๑คุณสมบัติทั่วไป

       (๑) เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี

       (๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

       (๓) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับลักษณะงานในโครงการที่ต้องรับผิดชอบ

       (๔) สามารถปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ได้เต็มเวลา

       (๕) มีความประพฤติเรียบร้อย พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

       (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

       (๗) ไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

       (๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

       (๙) ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาท หรือในความผิดลหุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       (๑) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาด้านจิตวิทยา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       (๒) มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยอย่างน้อย ๑ ปี

       (๓) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft office: word, excel, power point, internet เป็นอย่างดี 

       (๔) มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล

       (๕) สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Google Form, SPSS ได้เป็นอย่างดี หากใช้สถิติขั้นสูงได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       (๖) มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

       (๗) มีความรู้ความเข้าใจการทำงานวิชาการที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

       (๘) มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติและทักษะในการทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการประสานงานที่ดีทั้งในองค์กร และหน่วยงานภายนอก

       (๙) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

๓. ขอบเขตของการจ้างงาน

๓.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง    

(๑) รับผิดชอบโครงการวิจัย ในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย

(๒) ทบทวนวรรณกรรม คัดแยกและจัดเก็บข้อมูล เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย   

      (๓) วางแผนและดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) และแผนปฏิบัติการร่วมกับทีมวิจัยและทีมที่เกี่ยวข้อง

      (๔) ติดต่อประสานงาน วางแผน ปรับปรุงแก้ไข และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของโครงการได้

      (๕) จัดทำรายงานการประชุม รายงานวิจัย และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

(๖) ปฏิบัติงานนอกสถานที่และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๓.๒ สถานที่ วันและเวลาปฏิบัติงาน

      (๑) ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานประจำที่ กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

      (๒) วันและเวลาปฏิบัติงาน

      - วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ (วันเสาร์ และวันอาทิตย์) วันหยุดนักขัตฤกษ์  และวันหยุดตามประเพณี

-เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เวลาพัก ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.) 

Contact : hr.recruitment@moralcenter.or.th


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer