There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

นักจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก 1 ตำแหน่ง

นักจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก 1 ตำแหน่ง

Organization : มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

ประกาศรับสมัครงาน ด่วน!!!!

นักจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก 1 ตำแหน่ง

โครงการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในภาวะยากลำบาก,  

มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง

               มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง  เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก LA CHAINE DE L’ESPOIR ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เมื่อปี พ.ศ.2552  โดยใช้เป็นที่พักพิงสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงในวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง  6-18 ปี  ที่ประสบปัญหาความยากยากลำบากและอยู่ในภาวะวิกฤตในการดำรงชีวิตและเสี่ยงไม่ได้รับการศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้เขาเหล่านั้นได้มีที่พักที่แข็งแรงปลอดภัย  ได้รับปัจจัยขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วน เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้เด็กพร้อมที่จะออกไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

  1. จบการศึกษาจิตวิทยาทุกสาขา(ยกเว้นจิตวิทยาแนะแนว)
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  3. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถขับรถจักรยานยนตร์ รถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ และมีใบขับขี่

เงื่อนไขการทำงาน

  1. สามารถพักค้างในสถานสงเคราะห์ได้  ทำงานในวันหยุด เสาร์อาทิตย์หรือทำงานเป็นกะได้ หากจำเป็นหรือเมื่อมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน
  2.  ค่าตอบแทนเป็นไปตามฐานเงินเดือนขององค์กร
  3. สัญญาจ้างงานปีต่อปี (มีความต่อเนื่อง) และมีระยะทดลองงาน 3 เดือน

ส่งใบสมัครงานและประวัติส่วนตัว /จดหมายรับรองการผ่านงาน / รายชื่อบุคคลอ้างอิง พร้อมเบอร์ติดต่อ         มาที่    chayotit229@gmail.com และหรือ laong@chainedelespoir.org

หมายเหตุ : จะทำการคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์โดยไม่รอให้ครบกำหนดเวลาประกาศ

รับด่วน ! ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นี้

 

Contact : chayotit229@gmail.com


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer