There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี/บุคคล

รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี/บุคคล

Organization : โครงการพัฒนาพื้นที่สูง UHDP

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

บทบาทหน้าที่

 • ทำบัญชี
 • ฝ่ายบุคคล
 • ทำรายงานการเงิน
 • ส่งตรวจบัญชี กับ สำนักงานตรวจสอบบัญชี

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ที่พัก
 • เงินสะสม
 • โบนัส

 

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2ใบ

Contact : Upland121uhdp@gmail.com


บัญชี / Accountant