There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

Organization : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม


ด้วย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (รับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ  ๑  ชุด)
          ๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นดำขนาด  ๑  นิ้ว  (ไม่เกิน  ๖  เดือน)  ๒  รูป
          ๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
          ๒.๓  สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
          ๒.๔.  ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)   
          ๒.๕   สำเนาอื่น ๆ  เช่น  เอกสารเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ประกาศนียบัตรต่างๆ เป็นต้น
๓. การรับสมัคร  
          ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครและส่งเอกสารสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  ดังนี้
          ๓.๑ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   www.moralcenter.or.th
          ๓.๒  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่  hr.recruitment@moralcenter.or.th  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
วันศุกร์ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)  มาที่

งานทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ ชั้น ๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ – ๒๖๔๔ -๙๙๐๐ ต่อ ๑๐๓ , ๒๐๖


๔. การคัดเลือก
          ๑. ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
          ๒. คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือเข้ารับการสัมภาษณ์ ภายในวันอังคารที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ทางเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม  www.moralcenter.or.th

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเวลา และการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด   


ประกาศ  ณ  วันที่           ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี)
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์)             
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

ลักษณะงาน
ปฏิบัติหน้าที่งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์คุณธรรม  ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของศูนย์คุณธรรม  ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยรับผิดชอบหน้าที่ ดังนี้
          •    ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลข้อมูลยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งประเด็นความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงานของ ศูนย์คุณธรรม  เพื่อสนับสนุนการกำหนด หรือทบทวน หรือปรับปรุง นโยบายและยุทธศาสตร์ของศูนย์คุณธรรม  
          •    ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร แผนและนโยบายรัฐบาล และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
          •    ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการ เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประเสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
          •    มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน และคำของบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
          •    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
          •    จัดเตรียมข้อมูลรวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เช่น แผนงาน และผลการดำเนินงาน เป็นต้น
          •    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          •    อายุไม่เกิน ๓๕ ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          •    มีประสบการณ์ด้านนโยบาย งบประมาณภาครัฐ หรือแผนงานภาคธุรกิจ และการจัดทำกลยุทธ์ หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปี
          •    มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปประเด็นสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร
          •    มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทักษะและความสามารถในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
          •    สามารถนำเสนองานในรูปแบบต่างๆได้
          •    สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันของสถานการณ์ที่เร่งด่วนได้

 

 

Contact : piyapong@moralcenter.or.th


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"
View more