ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Start your job search

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

Organization : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม


ด้วย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (รับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ  ๑  ชุด)
          ๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นดำขนาด  ๑  นิ้ว  (ไม่เกิน  ๖  เดือน)  ๒  รูป
          ๒.๒  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
          ๒.๓  สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
          ๒.๔.  ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)   
          ๒.๕   สำเนาอื่น ๆ  เช่น  เอกสารเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ประกาศนียบัตรต่างๆ เป็นต้น
๓. การรับสมัคร  
          ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครและส่งเอกสารสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  ดังนี้
          ๓.๑ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   www.moralcenter.or.th
          ๓.๒  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่  hr.recruitment@moralcenter.or.th  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน
วันศุกร์ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)  มาที่

งานทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ ชั้น ๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ – ๒๖๔๔ -๙๙๐๐ ต่อ ๑๐๓ , ๒๐๖


๔. การคัดเลือก
          ๑. ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ
          ๒. คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือเข้ารับการสัมภาษณ์ ภายในวันอังคารที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ทางเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม  www.moralcenter.or.th

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเวลา และการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด   


ประกาศ  ณ  วันที่           ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี)
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์)             
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

ลักษณะงาน
ปฏิบัติหน้าที่งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์คุณธรรม  ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของศูนย์คุณธรรม  ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยรับผิดชอบหน้าที่ ดังนี้
          •    ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลข้อมูลยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายรัฐบาล รวมทั้งประเด็นความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงานของ ศูนย์คุณธรรม  เพื่อสนับสนุนการกำหนด หรือทบทวน หรือปรับปรุง นโยบายและยุทธศาสตร์ของศูนย์คุณธรรม  
          •    ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์จัดตั้งองค์กร แผนและนโยบายรัฐบาล และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
          •    ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการ เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประเสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
          •    มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน และคำของบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
          •    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
          •    จัดเตรียมข้อมูลรวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เช่น แผนงาน และผลการดำเนินงาน เป็นต้น
          •    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          •    อายุไม่เกิน ๓๕ ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          •    มีประสบการณ์ด้านนโยบาย งบประมาณภาครัฐ หรือแผนงานภาคธุรกิจ และการจัดทำกลยุทธ์ หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๓ ปี
          •    มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปประเด็นสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร
          •    มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทักษะและความสามารถในการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
          •    สามารถนำเสนองานในรูปแบบต่างๆได้
          •    สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันของสถานการณ์ที่เร่งด่วนได้

 

 

Contact : piyapong@moralcenter.or.th


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer