Start your job search

ผู้ช่วยผู้จัดการงานด้านกฎหมายโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง

องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ประกาศรับสมัครงาน ผู้ช่วยผู้จัดการงานด้านกฎหมายโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง

                                                 

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นองค์การสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่อุทิศความช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวและชุมชนที่ขาดแคลน  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่เด็ก โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและคุ้มครองให้เด็กได้รับสิทธิ์ต่างๆ ที่พึงจะได้อย่างเท่าเทียมกัน   ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาความยากไร้ของเด็ก

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการงานด้านกฎหมายโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง (1 ตำแหน่ง)

ระยะเวลาสัญญาจ้าง: 8 เดือน และมีโอกาสพิจารณาต่อสัญญา

พื้นที่การทำงาน: จังหวัดเชียงราย

 

ลักษณะงาน: ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจชุมนและการตลาดจะเป็นพนักงานตัวแทนขององค์การแพลน ในการุมชน จะเป็นพนักงานตัวแทนขององค์                     phur Mae Far Luang, Chiang Raiสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัคร เด็กเยาวชน และผู้ปกครองในพื้นที่โครงการในการวิเคราะห์ธุรกิจที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด และเหมาะสมกับทรัพยากรความเชี่ยวชาญของแต่ละชุมชน รวมถึงการสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ แผนการตลาด และติดตามความก้าวหน้าให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจจนกว่าอาสาสมัคร หรือกลุ่มจะสามารถดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • สนับสนุนการวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานสถานะบุคคลและสิทธิขององค์การแพลนให้ไปตามเป้าหมาย
 • สนับสนุนในการจัดทำรายงานของประเทศไทยด้านสิทธิมนุษยชน /การจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นข้อกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิในการดำเนินงานของโครงการในระดับพื้นที่และระดับนโยบายในนามองค์การแพลน
 • วางแผนการให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานพัฒนาสถานะบุคคลและสิทธิในชุมชนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
 • วางแผนในการดำเนินงานด้านคดีปกครอง ระหว่างชาวบ้านกับสำนักทะเบียนกรณีชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิ เพื่อใช้กระบวนการทางศาลปกครอง
 • วางแผนในการพัฒนาช่องทางในการสื่อสารการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย นโยบายแก่บุคคลผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ
 • วางแผนงานโครงการร่วมกับผู้จัดการงานจดทะเบียนเกิดในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของโครงการในรอบปี
 • ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในชุมชนที่ได้รับมอบหมายงาน
 • ดำเนินการฟ้องคดีปกครองในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิหรือการถูกปฏิเสธการใช้สิทธิทางกฎหมาย
 • สนับสนุนงานด้านวิชาการด้านกฎหมายในการจัดการอบรมหรือคิดค้นคู่มือการอบรมสื่อสารงานด้านกฎหมายกับสาธารณชน
 • จดบันทึกข้อมูล สถิติตัวชี้วัดของโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมืองในการติดตามข้อมูลโครงการ
 • ช่วยประสานงานกับหน่วยงานสำนักทะเบียนเทศบาลอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่โครงการ
 • สนับสนุนข้อมูลในการเขียนรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ทั้งเป็นเอกสาร/รูปภาพ/สื่อพิมพ์
 • ปฏิบัติงานตามงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ทำงาน:

 • จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไม่น้อยกว่า 12 ปี
 • มีความรู้เฉพาะทางด้านกลไกศาลปกครองละประสบการณ์ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการฟ้องคดีปกครองทำคดีปกครองด้านสถานะบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 คดี
 • เคยทำงานหรือผ่านการฝึกงานหรือร่วมงาน ด้านการทะเบียนราษฎรในสำนักทะเบียนเทศบาล หรือสำนักทะเบียนอำเภอไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เฉพาะทางหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย
 • เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องระดับอำเภอไม่ต่ำกว่า 3 อำเภอ
 • ฟังพูดภาษาอังกฤษ พอเข้าใจ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงาน กรุณาส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมทั้งประวัติการทำงานโดยย่อ รวมทั้งรายชื่อผู้อ้างอิงอย่างน้อย 2 รายส่งอีเมล์มาที่ : preedee.ittipong@plan-international.org

 

วันปิดรับสมัคร:  22 กันยายน 2562

 

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและรับเข้าทำงาน  จะต้องอนุญาตให้องค์การตรวจสอบประวัติการทำงานที่ผ่านมาจากรายชื่อผุ้อ้างอิงที่ผู้สมัครให้ไว้ รวมทั้งประวัติอาชญากรรมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็ก องค์การจะทำการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศไว้เท่านั้น

Contact : preedee.ittipong@plan-international.org