There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

Organization : มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทางด้านสุขภาพ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเหมาะสมตามสภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และแบบแผนการดำเนินโรคที่เปลี่ยนแปลงไป

            มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1)             วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาธารณสุข สังคมศาสตร์ การพัฒนาระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่  

             สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้

2)             มีความสามารถในการสรุปประเด็นการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วน และสามารถสื่อสารประเด็น

            ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการ เช่น งานวิจัย การประชุม การอบรม

           ฯลฯ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดทำรูปเล่มรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลได้

3)             มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการประชุมทางไกล

4)            มีความรู้ในเรื่องการจัดทำแผนโครงการและงบประมาณ

5)             สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้

6)             มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงาน และมีทัศนคติการทำงานแบบจิตอาสา

7)             มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารในระดับดี (พูด ฟัง อ่าน เขียน)

8)            จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความสามารถและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มีผลการสอบทักษะการใช้

             ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากล

9)             สามารถใช้ Microsoft office Excel, Word ได้ดี

10)           มีไหวพริบทักษะในการประสานงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

11)           จัดทำงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

บทบาทหน้าที่

1)             จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการอบรม รายงานความคืบหน้าโครงการ รายงานปิดโครงการ

             และรายงานวิจัยทางด้านวิชาการอื่นๆ

2)             เขียนโครงการเพื่อขอทุนจากภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

3)             จัดทำและเผยแพร่สื่อความรู้ของมูลนิธิทั้งด้าน electronic และสื่อสิ่งพิมพ์

4)             ติดต่อจัดเตรียมการประชุมและโครงการอบรมของมูลนิธิ รวมถึงประสานงานกับวิทยากรทั้งในและต่างประเทศทั้ง

             การเดินทางและการเบิกจ่ายงบประมาณ

5)             ดูแลการจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้

             เหมาะสม

6)             ประสานงาน และจัดเตรียมกิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น นัดหมายเชิญประชุม

             จัดประชุม สัมมนา ประชุมวิชาการงานจัดเลี้ยง

7)             จัดเตรียมงานเอกสาร และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ เช่น เอกสารการประชุม

             รายงานการประชุม เอกสารในการวิจัย เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

8)             จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ หมายรวมไปถึงงานเอกสารประเภทงาน

             จัดซื้อจัดจ้าง  

9)             อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน

1) ประวัติส่วนบุคคล

2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด

3) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

4) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย)

5) ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6) ใบรับรองการผ่านงาน หรือตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)

---------------------------------------------------------

 

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งจดหมายสมัครงานระบุเงินเดือนที่ต้องการ และหลักฐานการสมัครงานมาที่

 

สถานที่ทำงาน    มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)

                          เลขที่ 88/20 อาคารคลังพัสดุ  ชั้น 5 ซ.สาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข)

                          ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  

เวลาทำงาน        จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. 

ติดต่อสำนักงาน   02-589 2355  หรือ   091-738 6096, 097-1175041 

Contact : healthprofessionals21@gmail.com  และ  wim.wanicha@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

แถลงการณ์แอมเนสตี้หลังทางการไทยต่อายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63
ศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หศรีสุวรรณสวน นพ.ทวีศิลป์หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้ากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนกันได้
ศรีสุวรรณโวยจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบ กกพ.ปล่อยให้มีไฟฟ้าล้นประเทศฉกเงินจากกระเป๋าผู้ใช้ไฟฟ้าเดือนละ 2 แสนล้าน
ลงโทษหนักคดีข่มขืน อาจไม่ใช่คำตอบของ ‘ความยุติธรรม’
ศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหัศรีสุวรรณจี้บิ๊กตู่ตั้งกรรมการพิเศษสอบส่วยยุคโควิด หากินกับโรงแรมหักหัวคิว "ค่ากักตัว"กหัวคิว "ค่ากักตัว"
View more