There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

จัดเกรดนโยบายการย้ายถิ่นของรัฐบาลตู่

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว “จัดเกรดนโยบายการย้ายถิ่นของรัฐบาลตู่” รุ่ง หรือ ร่วง  เนื่องในวันผู้ย้ายถิ่นสากลปี พ.ศ. 2562 (International Migrants Day 2019) UNTAPPED POWER: MIGRATION REDEFINED, WORKERS REUNITED  ปลดปล่อยพลัง ผูกใจคนใช้แรงงานเป็นหนึ่งเดียว  โดยงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 18  ธันวาคม2562เวลา 10.30 น. 13.00 น. 

 ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) ตึกมณียา ชิดลม

 

 

ร่วง หรือ รุ่ง ???? เป็นเกรดที่เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติจะจัดแถลงให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปรวมถึงรัฐบาลเองได้รับทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านนโยบายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและผู้ลี้ภัยทั้งนี้เนื่องด้วยวันที่ 18 ธันวาคมของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันผู้ย้ายถิ่นสากลเนื่องจากเป็นวันที่สมาชิกองค์การสหประชาชาติได้มีการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ. 1991 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามที่เป็นบุคคลในครอบครัวซึ่งต้องทำงานและย้ายถิ่นฐานโดยกระจายอยู่ทั่วโลกให้ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

โดยในส่วนของรัฐบาลไทยเองเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริการะงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preference - GSP ) โดยให้เหตุผลว่าเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ตามรายงานของสมาพันธ์แรงงานและสภาองค์การอุตสาหกรรมสหรัฐอเมริกา (American Federation Labor & Congress of Industrial Organization: AFL-CIO) ซึ่งได้เคยยื่นคำร้องให้ตัดสิทธิ GSP ไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2558 เนื่องจากเห็นว่าไทยมิได้คุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

  กรณีการระงับ GSP ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนถึงการกำหนดบรรทัดฐานของการค้าระหว่างประเทศที่วางบนฐานของการให้เกิดการเคารพในสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และประเด็นอื่น ๆ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่มีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีการกำหนดมาตรการในลักษณะดังกล่าว ประเทศคู่ค้าของไทยอื่น ๆ เช่น สหภาพยุโรปต่างก็ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสิทธิแรงงานไม่ต่างกัน 

การระงับ GSP ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงในเรื่องการขาดการคุ้มครองสิทธิแรงงานของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองของแรงงานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานข้ามชาติ อันเป็นมาตรฐานแรงงานขั้นพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งเกี่ยวพันถึงแรงงานทุกกลุ่ม ความล่าช้า การขาดการตระหนักและไร้มาตรการอย่างจริงจังในเชิงกฎหมายและนโยบายได้รับการจับตามองจากประชาคมโลกอย่างใกล้ชิด การให้ข่าวที่บิดเบือนและนำเสนอว่าเป็นเพียงเรื่องเฉพาะของการตั้งสหภาพของแรงงานข้ามชาติ จึงไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในการค้าโลกในระยะยาวต่อไป

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เครือข่ายด้านประชากรข้ามชาติจึงได้จัดงาน แถลงข่าวจัดเกรดนโยบายการย้ายถิ่นของรัฐบาลตู่รุ่ง หรือ ร่วง  เนื่องในวันผู้ย้ายถิ่นสากลปี พ.ศ. 2562 (International Migrants Day 2019) UNTAPPED POWER: MIGRATION REDEFINED, WORKERS REUNITED  ปลดปล่อยพลัง ผูกใจคนใช้แรงงานเป็นหนึ่งเดียวขึ้น  เพื่อมุ่งหวังให้รัฐบาลตระหนักว่าประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอและมีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับมาตรฐานแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานข้ามชาติให้ทัดเทียมอารยะประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งงานจะจัดชึ้นในวันพุธที่ 18  ธันวาคม2562 เวลา 10.30 น. 13.00 น.  ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) ตึกมณียา ชิดลม โดยสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจในงานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นจำนวนมากอาทิ

 

· การแถลงสรุปสถานการณ์การย้ายถิ่น และการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ในปี พ.ศ. 2562 โดยคุณอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ

· การแถลงจัดเกรดนโยบายการย้ายถิ่นของรัฐบาลตู่รุ่งหรือร่วงโดยองค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติในประเด็นต่างๆ อาทิ

Ø  การบริหารจัดการแรงงานตามมาตรฐานสากล จัดเกรด โดย คุณอดิศร  เกิดมลคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ 

Ø  การปิดศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติและการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไม่มีเอกสารแสดงตนในสถานศึกษา (เด็กติด G) โดย จัดเกรดโดยคุณลัดดาวัลย์  หลักแก้ว ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อเยาวชนบท

Ø  ช่วงเปลี่ยนผ่านระบบประกันสุขภาพและประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ โจทย์ที่ยังตีไม่แตกจัดเกรดโดย คุณชูวงศ์ แสงคง ผู้จัดการพันธกิจโครงการพิเศษ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

Ø  นโยบายคัดกรองและคุ้มครองผู้ลี้ภัย “ความหวังที่ยังมาไม่ถึง” จัดเกรดโดย คุณวริสรา เปียขุนทด ผู้ประสานงานเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ

· พบกับเวทีเสวนาเรื่องการคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยกับมาตรฐานสากลในบริบทการค้าโลก วิทยากรเข้าร่วมเสวนาโดย

Ø  อาจารย์ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา:  นักวิชาการด้านแรงงานที่จะมาพูดถึง มาตรฐานการคุ้มครองแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ และการคุ้มครองแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

Ø  คุณชาลี ลอยสูง คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) :  ที่จะมาพูดถึงการคุ้มครองแรงงานในการรวมตัวต่อรอง GSP + 87 และ 98

Ø  คุณสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน  สภาผู้แทนราษฎร : ที่จะมาพูดในประเด็นทิศทางปฏิรูปกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไทย

Ø  คุณปภพ เสียมหาญ  นักกฎหมาย : จะมาพูดในประเด็นแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง

Ø  คุณณัฐาศิริ เบิร์กแมน ผู้อำนวยการ สมาคมนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน : จะมาพูดถึงผลกระทบจากการใช้มาตรการฟ้องคดีปิดปากต่อนักสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน [SLAPP]

·   ดำเนินรายการโดย คุณศิโรตน์ คล้ามไพบูลย์

 

หมายเหตุตลอดทั้งงานมีการแปลภาษาไทย-อังกฤษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่  นส. คอรีเยาะห์ มานูแช โทรศัพท์ เบอร์ 091-838- 6265,080 - 970 7942