ผู้ที่โอนค่าธรรมเนียมเว็บ thaingo.org หลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินหลังปีใหม่

To who are transfer jobs fee after 13th December 2019, we will send receipt after New Year.

เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 17 กลุ่ม ยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560

เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 17 กลุ่ม  ( community based WHRD Collective in Thailandขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการประกาศเจตนารมณ์และยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 เรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่ที่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน กำหนดรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าที่มีคุณภาพและผู้หญิงกลุ่มต่าง ๆเข้าถึงได้ ต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ,คณะกรรมาธิการการศึกษา, และคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของรัฐสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2562 ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย เวลา 13.00 น. – 14.00 น.

 

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดการรวมตัวของของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากเครือข่ายชุมชนและขบวนการภาคประชาชนรากหญ้า17 กลุ่มภายใต้ชื่อ (community based WHRD Collective in Thailand)  ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้หญิงชาติพันธุ์ ผู้หญิงพิการ หญิงรักหญิงจาก3 จังหวัดชายแดนใต้ พนักงานบริการ ผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้หญิงที่ต่อสู้เรื่องที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้หญิงต่อสู้เรื่องการเข้าถึงทรัพยากรทะเล ผู้หญิงต่อสู้เรื่องการปฏิรูปที่ดินในอีสาน ผู้หญิงที่ร่วมก่อตั้งการเดินวีวอร์คเพื่อต่อต้านเผด็จการ ผู้หญิงผู้ลี้ภัย ผู้หญิงแรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงที่เคยติดคุกเพราะความอยุติธรรรม  ผู้หญิงทนายความที่ทำคดีสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ถูกคุกคาม ผู้หญิงจากขบวนการต่อสู้ที่เป็นการต่อสู้ของชุมชนที่เป็นตำนานมายาวนานเช่นสมัชชาคนจน ผู้หญิงจากเครือข่ายสลัมสี่ภาค ผู้หญิงแรงงานที่ต่อสู้กับทุนอย่าง TryArm   ได้จัดเวทีพูดคุยถึงผลกระทบและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง และเล็งเห็นร่วมกันว่ารัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างกระทบให้กับผู้หญิงในทุกมิติเพราะรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม และไม่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนทำให้เกิดการฟ้องร้องผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองเป็นจำนวนมาก   และถึงแม้จะมีการเลือกตั้งผ่านมาแล้วแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังออกแบบให้ คสช.และคณะยังมีอำนาจต่อไปได้หลังการเลือกตั้ง นับว่าเป็นความถดถอยของระบอบประชาธิปไตยไทยที่ร้ายแรง

ที่ร้ายไปกว่านั้นสถานการณ์ของนักผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิมนุษยชนได้รับผลกระทบในหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุดองค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนลได้เก็บสถิติของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้หญิงที่ทำงานในหลากหลายประเด็นและหลากหลายองค์กรพบตัวเลขที่น่าตกใจว่านับตั้งแต่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศและถึงแม้จะมีการเลือกตั้งผ่านมาแล้วอย่างเป็นทางการแล้วแต่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนระดับชุมชนกลับถูกฟ้องร้องจากการปกป้องสิทธิมนุษยชนมากถึง  225 ราย  และสถิตินี้ยังไม่รวมผู้หญิงนักปกป้องสิทธิในประเด็นอื่นๆ ก็ได้รับผลกระทบจากการลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตนเองเช่นกัน

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 17 กลุ่ม  (The community based WHRD Collective in Thailand) จึงได้ร่วมกันร่างข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และให้เป็นรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการใช้ชีวิตของผู้หญิง ลดการสืบทอดอำนาจของ คสช.และสร้างระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง  โดยวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2562 ภาคีเครือข่ายฯ จะเข้ายื่นข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กับ ส.ส.พรรณิการ์ วานิช คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน , ส.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ คณะกรรมาธิการการศึกษา,  ส.ส.ณัฐวุฒิ บัวประทุม คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของรัฐสภา  จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวในวันและเวลาดังกล่าว

หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 080-970-7492